Vođenje poslovnih knjiga

Pružamo usluge vezane  uz pomoć pri osnivanju poduzeća, pri postavljanju organizacije poslovanja i knjigovodstvenih evidencija prema HSFI i MSFI.

  

 

 

Provođenje svih financijskih knjiženja: ulaznih računa, izlaznih računa, temeljnica, izvoda, obračuna amortizacije, plaća, blagajne, putnih naloga.

Vođenje analitičkih evidencija:

- kupaca (sa i bez fakturiranja) i dobavljača

- osnovnih sredstava (dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine) uz obračun amortizacije

- sitnog inventara,  putnih naloga

Vođenje nadzornih knjiga uvoza i izvoza.

Izrada izvještaja za potrebe uprave a prema zahtjevu klijenta.

Obračun PDV-a: podrazumijeva vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa.Sastavljanje i obračun PDV-a, predaja obrazaca: mjesečnih, kvartalnih i godišnjih.
 

Savjetodavne usluge podrazumijevaju dodatno savjetovanje klijenata koje prelazi okvire redovnog poslovanja. Ne dajemo pisana mišljenja jer nismo ovlašteni porezni savjetnici ali pratimo propise i pravodobno obavještavamo o bitnim izmjenama i dopunama relevantnih računovodstvenih i poreznih propisa, njihovog sadržaja i rokova za njihovo ispunjenje.
 

Dodatne administrativne usluge odnose se na usluge koje se mogu pojaviti izvan redovnog poslovanja tvrtke npr. u slučaju nadzora, revizije ili nekog drugog oblika kontrole ili suradnje s trećim osobama.

Pružamo i usluge plaćanja putem internet bankarstva.

nazad