Naše
usluge

Ako ste tvrtka, manja ili veća ili obrtnik, pozivamo Vas da iskoristite naše znanje i iskustvo, kao podršku Vašem poslovanju i postizanju vrhunskih poslovnih rezultata

Knjigovodstvene usluge

Vođenje poslovnih knjiga

Pružamo usluge vezane  uz pomoć pri osnivanju poduzeća, pri postavljanju organizacije poslovanja i knjigovodstvenih evidencija prema HSFI i MSFI.

Provođenje svih financijskih knjiženja: ulaznih računa, izlaznih računa, temeljnica, izvoda, obračuna amortizacije, plaća, blagajne, putnih naloga.

Vođenje analitičkih evidencija:

  • kupaca (sa i bez fakturiranja) i dobavljača
  • osnovnih sredstava (dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine) uz obračun amortizacije
  • sitnog inventara,  putnih naloga

Vođenje nadzornih knjiga uvoza i izvoza.

Izrada izvještaja za potrebe uprave a prema zahtjevu klijenta.

Obračun PDV-a: podrazumijeva vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa.Sastavljanje i obračun PDV-a, predaja obrazaca: mjesečnih, kvartalnih i godišnjih.

Savjetodavne usluge podrazumijevaju dodatno savjetovanje klijenata koje prelazi okvire redovnog poslovanja. Ne dajemo pisana mišljenja jer nismo ovlašteni porezni savjetnici ali pratimo propise i pravodobno obavještavamo o bitnim izmjenama i dopunama relevantnih računovodstvenih i poreznih propisa, njihovog sadržaja i rokova za njihovo ispunjenje.

Dodatne administrativne usluge odnose se na usluge koje se mogu pojaviti izvan redovnog poslovanja tvrtke npr. u slučaju nadzora, revizije ili nekog drugog oblika kontrole ili suradnje s trećim osobama.

Pružamo i usluge plaćanja putem internet bankarstva.

Obračun plaća i kadrovska evidencija

Obračun plaće i drugih dohodaka

Obračun plaća kao zasebna cjelina ili u sklopu kompletne knjigovodstvene usluge.

Pružamo usluge obračuna plaća i drugih dohodaka te sva zakonom propisana izvješća vezana uz obračun plaća.

-IP kartice, JOPPD obrasci, RAD1-G statistički obrazac

– izvještaje o plaćama za potrebe klijenata

Svi obrasci se predaju elektronskim putem. Dostava izvještaja i platnih listića obavlja se putem elektronske pošte.

 

Prijave i odjave djelatnika

Pružamo usluge prijava i odjava djelatnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje putem e-usluga HZZO-a i HZMO-a.

Izrada poreznih i godišnjih financijskih izvješća

Godišnja financijska izvješća

Priprema i sastavljanje propisanih godišnjih financijskih izvješća u zakonski propisanim obrascima te predaja istih elektronskim putem.

 

Propisana godišnja izvješća

Priprema propisanih obrazaca:

– bilanca stanja – obrazac POD-BIL,

– račun dobiti i gubitka – obrazac POD-RDG,

– izvještaj o novčanom tijeku po direktnoj ili indirektnoj metodi – obrazac NT_I ili NT_D,

– dodatni podaci – obrazac PodDop,

– prijava poreza na dobit – obrazac PD,

– obračun turističke članarine – obrazac TZ,

– obračun spomeničke rente – obrazac SR,

– obračun doprinosa i članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori,

– obračun za općekorisne funkcije šuma te ostale popratne obrasce i priloge uz Prijavu poreza na dobit.

Knjigovodstvo za obrtnike i slobodna zanimanja

Vođenje poslovnih knjiga za obrtnike i slobodna zanimanja po Zakonu o porezu na dohodak.